top of page

 

Методична робота в ліцеї

 

 

 

   Методична робота – це система організаційної, діагностичної, пошукової, дослідницької, науково-практичної, інформаційної діяльності, основаної на дослідженнях науки та передового досвіду, спрямована на удосконалення професійної компетентності педагогічних працівників та підвищення ефективності навчально-виховного процесу.

   Методична робота в ліцеї організована у відповідності до Положення про методичну роботу в ПТНЗ, плану роботи на рік та планів роботи методичних комісій і ґрунтується на діагностичній основі з урахуванням результативності навчально-виховного процесу, рівня професійної підготовки педагогічних кадрів. Вона спрямована на оперативне науково-методичне коригування навчально-виховного процесу, удосконалення змісту освіти, розвиток творчого потенціалу педагога, його професійної майстерності та здійснюється відповідно до розділу річного плану «Методична робота».

   Її основними завданнями є:

-   організаційно-методичне забезпечення програм розвитку професійно-технічного навчального закладу;

- удосконалення змісту, форм та методів навчання учнів, забезпечення єдності органічного взаємозв’язку загальноосвітньої та професійної підготовки учнівської молоді;

- розвиток педагогічної та професійної майстерності педагогічних працівників, їх загальної культури, створення умов для їх професійного вдосконалення;

- інформаційне забезпечення педагогічних працівників з проблем освіти, педагогіки, психології, інформування про досягнення науки і техніки, передового педагогічного та виробничого досвідів;

-  створення комплексно-методичного забезпечення предметів і професій, розробка та видання навчальних, методичних посібників, рекомендацій, наочних засобів навчання.

   Упродовж 3х років педколектив ліцею працює над вирішенням єдиної методичної проблеми „Нові інформаційно-комунікаційні технології, як важливий ресурс підвищення якості навчально-виробничого процесу", тому йому підпорядковані всі види колективних форм методичної роботи.

    Методична рада обговорює та здійснює вибір варіантів змісту професійної освіти. Її члени організовують різні моделі навчальних планів, програм у відповідності до вимог Держстандартів професійно-технічної освіти; обговорюють та визначають найдоцільніші форми і методи організації навчально-виховного процесу.

   Головним завданням методичних комісій є удосконалення процесу навчання і виховання учнів, турбота про підвищення якості уроків; впровадження ефективних форм, методів, інноваційних технологій, технічних засобів навчання; широка пропаганда передового педагогічного досвіду.

 Методична комісія викладачів загальноосвітніх дисциплін працює над професійним спрямуванням викладання предметів. Розроблені контрольні диктанти, перекази, діалоги, тексти для аудіювання, картки-завдання для індивідуального та диференційованого контролю за якістю знань учнів з відповідних предметів та їх професійним спрямуванням.

   Кожна методична комісія має журнал обліку роботи, в якому ведуться протоколи засідань. Аналіз роботи методичних комісій заслуховується один раз  на рік на інструктивно-методичних нарадах при директорі. Аналіз змісту роботи методичних комісій показав, що плани роботи методичних комісій відповідають річному плану роботи ліцею і виконуються в повному обсязі.

  Вся робота закладу освіти спрямовується і координується методичним кабінетом, який працює відповідно до Положення про методичну роботу в ЗП(ПТ)О і в якому зосереджені нормативно-правові та навчально-методичні документи, інструктивно-методична, педагогічна література, періодичні та методичні видання, матеріали на самоосвіти, кращий педагогічний і виробничий досвід, зведена діагностична карта. Оформлення методичного кабінету в основному відповідає вимогам Положення про методичний кабінет. На базі кабінету організована робота школи передового педагогічного досвіду, школи молодого викладача, творча група по створенню методичних посібників.

   З метою поширення ефективних методів, форм і засобів проведення занять, розповсюдження передового педагогічного досвіду в ліцеї організовано проведення відкритих уроків педпрацівників. Це уроки нестандартні, але в їх основі лежать основні принципи: максимальна доступність викладу, максимальне наповнення наочністю, професійне спрямування, такт та доброта педагога.

   Організація виставок, персональних виставок педпрацівників, аукціонів педагогічних ідей та знахідок дозволяє жваво обмінюватися досвідом роботи колег та вивчати їх педагогічну майстерність.

 Задля якісної організації методичної роботи із педагогічними працівниками ЗП(ПТ)О  використовуємо електронні інформаційні ресурси:

vmr.jpg

Нормативно-правова база

unnamed (1).jpg

  Під час організації освітнього процесу в ЗП(ПТ)О рекомендуємо звертатись до новоухвалених нормативних документів, зокрема:

 • Закон України від 15.03.2022 № 2126-ІX «Про внесення змін до деяких законів України щодо державних гарантій в умовах воєнного стану, надзвичайної ситуації або надзвичайного стану»

 • Указ Президента України «Про загальнонаціональну хвилину мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України» від 16.03.2022 № 143/2022

 • Наказ МОН України від 19.03.2022 № 263 «Про затвердження рішення Акредитаційної комісії від 18 березня 2022 року (протокол № 144)

 • Лист МОН України від 28.02.2022 № 1/3292-22 «Щодо написання заяв про відпустки без збереження заробітної плати у зв’язку із веденням в Україні правового режиму воєнного стану »

 • Лист МОН Українивід 06.03.2022 № 1/3371-22 «Про організацію освітнього процесу»

 • Лист МОН Українивід 15.03.2022 № 1/3463-22 «Про подання інформації»

 • Лист МОН України від 15.03.2022 № 1/3454-22 «Про перенесення атестації педагогічних працівників у 2022 році»

 • Лист Департаменту освіти, науки, молоді та спорту Хмельницької ОДА від 09.03.2022 № 379-41(/2022 «Про організацію освітнього процесу в закладах професійної (професійно-технічної) освіти».

Форми здійснення методичної роботи

форми методичної роботи.jpg

Атестація педагогічних працівників

     Атестація педагогічних працівників – це система заходів, спрямована на всебічне комплексне оцінювання їх педагогічної діяльності, за якою визначаються відповідність педагогічного працівника займаній посаді, рівень його кваліфікації, присвоюється кваліфікаційна категорія, педагогічне звання.

    Метою атестації є стимулювання цілеспрямованого безперервного підвищення рівня професійної компетентності педагогічних працівників, росту їх професійної майстерності, розвитку творчої ініціативи, підвищення престижу й авторитету, забезпечення ефективності навчально-виховного процесу.

     Основними принципами атестації є відкритість та колегіальність, гуманне та доброзичливе ставлення до педагогічного працівника, повнота, об'єктивність та системність оцінювання його педагогічної діяльності.

   Відповідно до частини четвертої статті 54 Закону України «Про освіту» педагогічні працівники підлягають атестації. За результатами атестації визначаються відповідність працівника займаній посаді, рівень його кваліфікації, присвоюються категорії, педагогічні звання. 

Підвищення кваліфікації педагогічних працівників

     За новим Порядком педагогічні і науково-педагогічні працівники зобов’язані постійно підвищувати кваліфікацію. Вони можуть навчатися в Україні або за кордоном у різних формах (очній, заочній, дистанційній, мережевій, дуальній, на робочому місці, на виробництві тощо) і видах. Основними видами підвищення кваліфікації є:

 • навчання за програмою підвищення кваліфікації;

 • стажування;

 • участь у семінарах, практикумах, тренінгах, вебінарах, майстер-класах тощо.

    Обсяг підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників установлюють в годинах та/або кредитах Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи (далі – ЄКТС; один кредит ЄКТС становить 30 годин) за накопичувальною системою.

    За результатами проходження підвищення кваліфікації працівник має отримати документ про підвищення кваліфікації. Заклад підвищення кваліфікації оприлюднює на веб-сайті та/або на Національній освітній електронній платформі перелік виданих документів протягом 15 календарних днів після їх видачі.

Педагоги дошкільних, позашкільних, професійних (професійно-технічних) закладів освіти мають підвищити кваліфікацію не рідше одного разу на п’ять років. Такий же термін встановлюють й для працівників закладів вищої та післядипломної освіти. Однак, педагоги та науково-педагогічні працівники закладів загальної середньої та фахової передвищої освіти мають підвищувати кваліфікацію щороку — це необхідна умова їх атестування.

     Результати підвищення кваліфікації в закладах, що мають ліцензію на підвищення кваліфікації або провадять освітню діяльність за акредитованою освітньою програмою, не потребують окремого визнання чи підтвердження. Якщо працівник підвищив кваліфікацію в іншому закладі, результати підвищення має визнати своїм рішенням педагогічна (вчена) рада відповідного закладу освіти. Порядок визнання результатів підвищення кваліфікації мають встановити самі педагогічні (вчені) ради.

   Здобуття вищого рівня освіти, наукового рівня або іншої спеціальності в межах професійної діяльності за новим Порядком також визнають підвищенням кваліфікації.

bottom of page